Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ

Довбенко М.В.
Епоха сучасного економічного зростання С. Кузнеця   

Азарян Е.М., Беленький А.Ю.
Организация систем экстремального управления в комбикормовой промышленности   

Александрова О.Ю.
Формування інвестиційної моделі у напрямі підвищення інноваційної безпеки регіонів   

Арістаров Є.М., Щербина І.М.
Удосконалення виробів основна складова інноваційної стратегії розвитку виробництва засобів захисту від балістичної дії   

Баранов А.М.
Новые информационные алгоритмы кластеризации экономики: перспективы для России и Беларуси   

Березіна Л.М.
Економічна безпека та проблеми вдосконалення відносин суб’єктів АПК   

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О.
Генерація нового як базова ланка інноваційної нової економіки: історичні аспекти   

Біль М.М.
Інтелектуальна компонента соціально-демографічного потенціалу: управлінські підходи до ефективності використання на макрорівні   

Блуд М.І., Федотова Ю.В.
Шляхи формування, структура та синергетичні ефекти кластерів у зеленому господарстві   

Боровська Т.М., Колесник І.С., Северілов В.А.
Оптимальні стратегії розвитку виробничих систем: рішення варіаційної задачі розвитку    

Vasilchanka V.
How informational technology will change the future workplace    

Вареник В.М.
Властивості грошових потоків   

Вертакова Ю.В., Мирошниченко О.С.
Многокритериальная оценка устойчивости регионального развития   

Волоснікова Н.М.
Дослідження інституціоналізації інноваці у сучасних умовах господарювання   

Гармидер Л.Д.
Содержание понятия кадрового потенциала предприятия в динамичных условиях современной экономики   

Дарбинян А.Р., Сандоян Э.М.
Пути модернизации системы экономического регулирования в Армении   

Дашевская О.В.
О цикличности социально-экономического развития Украины   

Жовна О.М., Нусінова Я.В.
Особливості оцінки економічних результатів діяльності підприємств за наявності штучної економії витрат   

Загорная Т.О.
Аналитический подход в оценке уровня развития информационного сектора экономики   

Западнюк Е.А.
Эффективное управление знаниями и информацией на предприятии – залог его инновационного развития   

Захарченко В.І., Головченко О.М., Продіус І.П.
Підготовка кадрів для забезпечення економічної безпеки в системі правоохоронних органів    

Зборовська О.М.
Управління матеріальними потоками металургійного підприємства   

Звіргзде К.І.
Тенденції та кількісні аспекти економічного зростання різних країн світу   

Исаева Т.А.
Методические подходы к оценке условий развития социально ответственного бизнеса   

Карчевская Е.Н.
Научно-методические аспекты управления туристским комплексом Гомельской области Республики Беларусь   

Колодій Г.С.
Врахування особливостей маркетингової діяльності при розробці маркетингових програм промислових підприємств   

Косякіна О.А.
Інвестиційні цілі експортера капіталу та їх відповідність очікуванням реципієнта   

Красовська О.Ю.
Роль освіти в сучасних глобальних умовах   

Крючкова О.М.
От экономики потребления к экономике нравственного выбора   

Кудіна О.Ю.
Розвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного простору    

Кузнецова С.А.
Синергізм в інформаційній перспективі державних та приватних фінансів: підходи та принципи   

Курбанов К.Р., Пушкар О.І.
Диференціація розподілу доходів як фактор впливу на економічний розвиток країни   

Куянова О.Ю
Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності   

Лебідь І.О.
Адаптація методики рейтингування корпоративного управління з урахуванням національних особливостей   

Летуча О.В., Шабанов Д.І.
Концептуальні основи дослідження екологічної експансії як фактора активізації світової економіки   

Литвиненко О.Г.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства: кваліметричний підхід   

Ляшко Д.Ю.
Особливості формування економічної інформації за статтями балансу вітчизняних підприємств   

Македон В.В.
Організаційне наповнення процесів корпоративної трансформації у формі операцій злиттів та поглинань   

Мартьянов М.П., Філатова Л.С., Царук О.Ю.
Орієнтири та наявні ризики посткризової динаміки української економіки   

Меджибовська Н.С.
Електронне постачання: правила досягнення успіху   

Мішустіна Т.С.
Значення торговельної марки в управлінні конкурентоспроможністю підприємства   

Мищенко А.П., Яременко С.С.
Оценка результатов деятельности предприятия с учетом перспективы его развития   

Молина Е.В.
Интеллектуальный потенциал региона   

Нестеренко М.Г.
Злоупотребление экономической либерализацией: выводы для Украины   

Нусінова О.В.
Методичні підходи до оцінки репутації підприємства    

Павлова В.А., Мячин В.Г.
Ценовые инструменты в управлении ассортиментом торгового предприятия    

Pestovska Z.
How working capital was acting in U.S. companies last year    

Петровская Е.Н.
Комплекс мер по повышению эффективности молочной отрасли    

Пигоров Г.С.
Недостающий национальный проект – «Интеллектуализация и креатизация активного развития, ИКАР»   

Richter I.
Knowledge management as a challenge in innovation economy   

Рибнікова Н.О., Кривуля П.В.
Про ідентифікацію задіяних у забезпеченні економічної безпеки підприємства ресурсів як виразників єдиного адаптаційного ресурсу   

Рижкова Г.А.
Систематизація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища торговельного підприємства для подальшого аналізу   

Ришкевич Н.Л.
Передумови виникнення світової продовольчої кризи та перспективи для України   

Сметанин А.Ю.
Природоохранное направление использования системы государственных закупок в Российской Федерации (на примере орошаемого земледелия)   

Сорвиров Б.В.
Специфика генерации знаний и высоких технологий в инновационных процессах региональных инновационных систем   

Сорвирова В.В.
Стимулирование научно-исследовательской работы вуза – залог развития инновационной экономики страны   

Сорочайкин А.Н.
Возможные изменения в соотношении богатства и бедности и кривая Кузнеца   

Тараненко І.В., Охінько О.В.
Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні   

Татомир І.Л.
Особливості активізації творчої праці    

Ткач В.О.
Економічна безпека України в регіональному вимірі   

Ткаченко С.А.
Дескрипція холістичної системи методологічно- інформаційного інструментарію обліково-економічного та аналітичного забезпечення доходу від реалізації робіт і послуг у контексті парадигми й контроверз   

Ткачова А.В.
Імітаційне моделювання як інструмент удосконалення логістичної діяльності металургійного підприємства   

Трігуб С.О.
Особливості формування та розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств   

Trushenko O.
Global cities and their role in sustainable development of the world economy   

Фадина Т.В.
Рынок образовательных услуг как фактор развития инновационной экономики   

Череп О.Г., Стремидло О.Ю.
Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством   

Чорная О.Е.
Системное динамическое моделирование взаимозависимостей факторов образования и экономического роста стран   

Шибайкин В.А.
Инновационное развитие агробизнеса: теория и методология исследования   

Шкляєва Г.О.
Міждисциплінарний діалог нової парадигми маркетингу в умовах глобалізації   

Шкура И.С.
Фондовый рынок Украины в контексте процесса глобализации   

Шлаканева В.А.
Конкурентоспособность национальных хозяйств в мировой экономике   

Штамбург Н.В.
Складові економічної безпеки підприємства   

Щукін О.І., Ткаченко О.В., Гаращук О.В.
Ефективність мотивації соціально-економічних факторів у період трансформації економічної системи   


 

 

Top