Нобелівський вісник                     

 Вимоги до оформлення статей

 

«Нобелівський вісник» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (категорія Б) (наказ від 02. 07. 2020 №886) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах DOAJ, Index Copernicus, Google Scholar, бібліометричній базі Ulrich’s Periodicals Directory, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського.

1. Структура та зміст статті має відповідати вимогам ВАК України. Стаття повинна містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

2. Статті приймаються до журналу українською, польською або англійською мовами у електронному варіанті. Інтервал 1,5, кегль 14, шрифт – Times New Roman; Береги: ліве – 3 см, верхнє і нижнє – не менше 2 см, праве – 1 см. Рекомендований обсяг статті – 20 000 – 30 000 друк. знаків.

З. Порядок оформлення: шифр УДК друкується на першому рядку першої сторінки у лівому кутку; рядком нижче по центру – ініціали і прізвище автора напівжирними літерами, під ним – дані про автора – науковий ступінь, вчене звання, посада та назва установи, де він працює, ORCID. Через рядок друкується назва статті (відцентрована, великими напівжирними літерами).

Основний текст статті набирається без переносів та номерів сторінок. Посилання у тексті супроводжуються цифрами у квадратних дужках (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка) за зразком [3, с. 27]. Проблемні посилання на кілька джерел та на кілька сторінок подаються відповідно [див.: 2, с. 7, 4] або [3, с. 67; 72, с. 8590]. Список літератури подається в порядку цитування.

 

Виділення фрагментів тексту напівжирним шрифтом (термінологія за необхідністю) та курсивом (цитати з художніх текстів). Підкреслювання фрагментів не допускаються. При оформленні статті треба розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає у розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури). Не допускається заміна дефіса знаком тире і навпаки.

4. Обов’язковими елементами статті є анотації і ключові слова українською мовою обсягом не менше ніж 1800 знаків (якщо стаття написана іноземною мовою, потрібні анотації українською мовою та мовою статті), а також реферату статті обсягом 2500-3000 друкованих знаків англійською мовою, яке включає англійський варіант прізвища автора і назви статті.

5. До статті додаються: скан-копія заповненого та завіреного особистим підписом бланку-згоди на публікацію статті; довідка про авторів, в якій необхідно вказати ім’я, по батькові, прізвище, вчене звання, науковий ступінь, посаду, адресу, місце роботи, контактні телефони та e-mail.

6. Вартість публікації за 2 000 друк. знаків (з пробілами) 65 грн. для українських авторів та 4 дол. США або євро для іноземців.

 

Шановні автори!

Згідно з вимогами міжнародної науково-метричної бази даних SCOPUS стаття, що подається в науковий журнал, має супроводжуватися транслітерованим списком бібліографічних джерел - References. Таким чином, необхідно оформлювати 2 списки літератури. Перший – відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», і другий – відповідно до міжнародного стандарту за поданими нижче прикладами. При цьому References наводиться окремим блоком і повністю повторює список літератури українською чи російською мовами, незалежно від того, чи є в ньому англомовні джерела. Останні, в разі їх наявності, просто повторюються у References. Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то текст посилання наводиться англійською мовою або транслітерується на латиницю, але не через кирилицю.

Для транслітерації латиницею російськомовних і україномовних текстів можна скористатися програмами на відповідних сайтах: http://translit.ru та http://litopys.org.ua/links/intrans.htm

 1. Із транслітерованого тексту слід вилучити знаки «//» і «–», замінивши їх комами. Також слід звернути увагу на використання англійських лапок (“ ”) замість традиційних (« »).
 2. Кожна транслітерована назва бібліографічного посилання має бути набрана курсивом і розширена англомовним перекладом (назва статті, книги, журналу, конференції). При цьому переклад береться у квадратні дужки і розміщується одразу після транслітерованої назви.
 3. Місце видання слід зазначати повністю (наприклад, «Kyiv», а не «К.»).
 4. Усі вихідні відомості (зазначення сторінок, тому, випуску, номера) мають наводитися англійською мовою, а не транслітеруватися. Так, замість «s.» слід використовувати «p.» або «pp.» (наприклад, 123 p. або рр. 1-12), а замість «т.» (том), «вип.» (випуск) і «№» (номер) - «vol.», «issue» і «no.» відповідно.
 5. Римські цифри (наприклад, у назвах конференцій) необхідно замінити словами або арабськими цифрами (Second або 2nd замість II).
 6. В описі підручників і навчальних посібників не треба зазначати вид видання, ця інформація в References зайва.
 7. В опис джерела необхідно вносити прізвища всіх авторів, в жодному разі не скорочуючи цей список.
 8. Рік видання переноситься на початок опису, розміщується одразу після прізвища автора в дужках (найбільш прийнятний варіант).
 9. При описі електронних джерел обов’язково слід зазначати дату доступу до інформації.
 10. Усі джерела, подані в References, розміщуються за латинським алфавітом. Наприклад: 1. Cole M. Cultural Psychology… 2. Vygotskii L.S. Psikhologiia iskusstva..., на відміну від українського чи російського варіантів: 1. Виготський Л.С. Психологія мистецтва… 2. Коул М. Психологія культури…

Факультативні позначення

 1. При зазначенні видавництва рекомендується використовувати «Publ.» після його назви. Якщо назва видавництва має офіційно зареєстрований переклад на англійську мову, то зазначається цей варіант, у всіх інших випадках наводиться транслітерована назва видавництва.
 2. Наприкінці опису бібліографічного джерела у дужках можна зазначати, мову оригіналу, наприклад: (In Russian), (In Ukrainian). Можна також наводити дані про переклад анотації на англійську мову, наприклад: (In Russian; abstract in English).

Додаткові поради авторам

 1. У разі наведення бібліографічного джерела англійською мовою, його транслітерувати не треба, це стосується насамперед публікацій, що зареєстровані у міжнародних наукометричних базах.
 2. Якщо україно- чи російськомовний журнал має офіційну зареєстровану назву англійською мовою (зазвичай така інформація міститься на сайті видання), то в References слід наводити саме її, а не робити переклад самостійно.¶
 3. Якщо є можливість знайти оригінальне видання іншомовного джерела, то слід подавати саме його опис.
 4. При описі видань без авторів (збірників, колективних монографій) можна замість прізвищ авторів зазначати одного, максимум двох редакторів видання.
 5. Дозволяється не транслітерувати назви дисертацій, патентів, звітів, законодавчих і нормативних та інших нетипових для індексів цитування документів, наводячи лише їх англомовний переклад. Однак при цьому в дужках слід обов’язково зазначати мову видання оригіналу, наприклад: (In Russian) або (In Ukrainian).
 6. Для неопублікованих документів можна робити короткий опис із зазначенням у дужках (Unpublished), якщо джерело має автора, або (Unpublished Source) чи (Unpublished Report), якщо автор відсутній.
 7. Якщо публікація має doi, його обов’язково слід зазначати наприкінці опису джерела.

 

Приклади оформлення References

Книга

Izvekov, V.I., Serikhin, N.A., Abramov, A.I. (2005). Proektirovanie turbogeneratorov [Design of turbo-generators]. Moscow, MEI, 440 p.

Lindorf, L.S., Mamikoniants, L.G. (1972). Ekspluatatsiia turbogeneratorov s neposredstvennym okhlazhdeniem [Operation of turbine generators with direct cooling]. Moscow, Energiia Publ., 352 p.

Nenashev, M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom Publ., 1993, 221 p.

 

Складова частина книги (розділ, глава тощо)

Savchenko, A.P., Cherkavskaya, O.V., Rudenko, B.A., Bolotov, P.A. (2010). Anomalnaya anatomiya koronarnykh arteriy [Deviant anatomy of coronary arteries]. Interventsionnaya kardiologiya. Koronarnaya angiografiya i stentirovanie [Interventional cardiology. Coronarography and stenting]. Moscow, GEOTAR-Media, pp. 60-79.

Latyshev, V.N. Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov [Tribology of Cutting, vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting], Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.

 

Стаття з друкованого журналу

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta [Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], 2008, no. 11, pp. 54-57.

або

Zagurenko, A.G., Korotovskikh, V.A., Kolesnikov, A.A., Timonov, A.V., Kardymon, D.V. (2008). Technical and economic optimization of hydrofracturing design. Neftyanoe khozyaistvo [Oil Industry], no. 11, pp. 54-57 (In Russian).

 

Стаття з електронного журналу

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B.P. Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange. Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, vol. 5, no. 2. Available at: http://www.ascusc.org/jcmc/vol5/issue2/ (Accessed 28 April 2011).

 

Стаття з doi

Zhang, Z., Zhu, D. Experimental research on the localized electrochemical micromachining. Russian Journal of Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 8, pp. 926–930. doi: 10.1134/S1023193508080077

 

Стаття зі збірника наукових праць

Astakhov, M.V., Tagantsev, T.V. (2006). Eksperimental'noe issledovanie prochnosti soedinenii “stal'-kompozit” [Experimental study of the strength of joints “steel-composite”]. Trudy MGTU “Matematicheskoe modelirovanie slozhnykh tekhnicheskikh system” [Proc. of the Bauman MSTU “Mathematical Modeling of Complex Technical Systems”], no. 593, pp. 125-130.

 

Матеріали конференцій

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Osobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta [Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing]. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272.

або більш короткий варіант опису

Usmanov, T.S., Gusmanov, A.A., Mullagalin, I.Z., Muhametshina, R.Ju., Chervyakova, A.N., Sveshnikov, A.V. (2007). Features of the design of field development with the use of hydraulic fracturing. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma “Novye resursosberegayushchie tekhnologii nedropol'zovaniya i povysheniya neftegazootdachi” [Proc. 6th Int. Symp. “New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact”]. Moscow, pp. 267-272. (In Russian).

 

Неопублікований документ

Latypov, A.R., Khasanov, M.M., Baikov, V.A. (2004). Geology and Production (NGT GiD). The Certificate on official registration of the computer program. No. 2004611198 (In Russian, unpublished).

Generator davleniia GD-2M. Tekhnicheskoe opisanie i instruktsiia po ekspluatatsii [Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual]. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p.

або

Pressure generator GD-2M. Technical description and user manual. Zagorsk, Res. Inst. of Appl. Chem. Publ., 1975, 15 p. (In Russian, unpublished).

 

Інтернет-ресурс

APA Style (2011). Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed 5 February 2011).

Pravila Tsitirovaniya Istochnikov [ules for the Citing of Sources] Available at: http://www.scribd.com/doc/1034528/ (Аccessed 7 February 2011).

 

Дисертація, автореферат дисертації

Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Dr. phys. and math. sci. diss.]. Moscow, 272 p.

або

Semenov, V.I. (2003). Matematicheskoe modelirovanie plazmy v sisteme kompaktnyi tor. Dokt, Diss. [Mathematical modeling of the plasma in the compact torus. Doct. Diss.]. Moscow, 272 p.

Grigor'ev, Iu.A. (1996). Razrabotka nauchnykh osnov proektirovaniia arkhitektury raspredelennykh sistem obrabotki dannykh. Diss. dokt. tekhn. nauk [Development of scientific bases of architectural design of distributed data processing systems. Dr. tech. sci. diss.]. Moscow, Bauman MSTU Publ., 243 p.

 

Закони, збірники нормативних документів

Закони, постанови, які розміщені в друкованих засобах:

Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), “Resolution "On approval of the State program of development of the Ukrainian village until 2015"”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 73, p. 2715.

Закони, постанови, які розміщені на електронних ресурсах (сайтах):

The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "On public-private partnership", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 29 August 2013).

Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the action plan for 2013 to implement the National Strategy for Regional Development 2015"”, available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 22 August 2013).

Ukrainian Business Resource (2011), “2010 results for the coal industry”, available at: http://ubr.ua/market/industrial/rezultaty-2010-goda-dlia-ugolnoi-promyshlennosti-73714 (Accessed 29 August 2013).

 

ГОСТ

GOST 8.586.5–2005. Metodika vypolneniia izmerenii. Izmerenie raskhoda i kolichestva zhidkostei i gazov s pomoshch'iu standartnykh suzhaiushchikh ustroistv [State Standard 8.586.5 – 2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices]. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p.

або

State Standard 8.586.5–2005. Method of measurement. Measurement of flow rate and volume of liquids and gases by means of orifice devices. Moscow, Standartinform Publ., 2007, 10 p. (In Russian)

 

Патент

Palkin, M.V. (2006). Sposob orientirovaniia po krenu letatel'nogo apparata s opticheskoi golovkoi samonavedeniia [The way to orient on the roll of aircraft with optical homing head]. Patent RF, no. 2280590.

 

Препринт

Іванов, В.В. (2010). Kardiolohiia [Cardiology]. Working paper WP3/2012/01, Kyiv: Druk, 198 р.

 

Статистичний збірник

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013). Sotsialni indykatory rivnia zhyttia naselennia [Social indicators of living], Kyiv: Informatsiino-analitychne ahentstvo.

 

Примітка

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, на початок опису джерела виносять дані про нього:

Vasyliev, I.I. (ed.) (2010). Kardiolohiia [Cardiology], Kyiv: Svit.

Якщо немає даних про автора (колектив авторів) і редактора, то на початок опису джерела виносять назву організації, яка видала матеріал:

Donetsk National Medical University of Maxim Gorky (2012).Kardiolohiia [Cardiology], Donetsk: Donetsk National Medical University of Maxim Gorky.

 

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів.

Стаття та відомості про автора подаються в електронному вигляді електронною поштою на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Редколегія залишає за собою право редагувати статті у разі потреби та відхиляти їх. Відхилені статті не повертаються.

 

Зразок оформлення статті:

 

УДК 330.1:32

С.В. Кузьмінов

доктор економічних наук, професор

Університету імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро (Україна)

ORCID: 0000-0001-5456-2162 

КОРОТКЕ ПОЛІТИКО-ЕКОНОМІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ФАШИЗМУ

У статті вирішується проблема формування простого, зрозумілого та операбельного визначення фашизму як політико-економічного феномену. Проаналізовані методичні підходи до визначення фашизму, які були застосовані політиками, ученими, діячами культури. У рамках типології запропоновано виділяти емоційний, феноменологічний та сутнісний типи визначень фашизму. Проаналізовані переваги та недоліки визначень кожного типу. Запропоноване сутнісне визначення фашизму як феномену використання псевдосоціалістичної демагогії для захисту інтересів олігархату.

Ключові слова: фашизм, псевдосоціалістична демагогія, олігархат, методологія формування визначень.

 

Текст статті

 

Список використаних джерел

 

1. Базилевич В.Д. Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії / В.Д. Базилевич // Економіка України – 2016. – № 8. – C. 78–92.

 

References

 

1. Bazylevych, V.D. (2016) Ekonomichna nauka ta osvita v epokhu systemnykh transformatsij: novi vyklyky i zapyty do fundamental'noi teorii [Economic science and education in the era of systemic transformation: new challenges and requests for fundamental theory], Ekonomika Ukrainy [Economy of Ukraine], no. 8, pp. 78-92.

 

Анотації, ключові слова англійською мовою

 

Банківські реквізити:

ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля»

IBAN № UA563052990000026003050336274

в АТ КБ «Приватбанк»

ЄДРПОУ 20201672

ІПН 202016704022

 

Контактна інформація:

Задоя Анатолій Олександрович

д.е.н., професор, заступник головного редактора

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Top