Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ  

Артеменко Л.П
Інноваційний розвиток стратегічного управління  

Арістаров Є.М., Богдан О.І.
Роль інноваційної складової у становленні конкурентоспроможності виробництва керамічних твердих сплавів   

Бакланова Е.Г.
Незащищенность прав собственности: последствия для «догоняющего» роста   

Бершадська І.М.
Управління портфелем цінних паперів на основі математичного апарату D-оцінок Руссмана    

Богачев Р.М.
Суспільна криза у партитурі лібералізму   

Болгар Т.М.
Фактори мотивації впровадження підходів угоди «Базель-2» в діяльність вітчизняних банків   

Бочарова Н.В.
Сучасна стратегія інноваційного розвитку Європейського Союзу   

Гончар Л.А., Козлов А.П.
Комерційна логістика: дослідження, ефективність, оцінка    

Гончаренко О.В.
Постіндустріалізація та розвиток національної економіки   

Данилина С.А.
Экономический кризис и накопление капитала   

Длугопольський О.В.
Приватно-державне партнерство як механізм протидії кризі державних фінансів: ринок історичної нерухомості країн ЄС   

Дымченко Е.В.
Эволюционный взгляд на формирование кризисных процессов в экономике   

Есина В.А.
Влияние кризиса на активизацию инновационных процессов в регионе   

Желюк Т.Л.
Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку   

Жуковська А.Ю.
Умови формування та розвитку людського капіталу як фактор конкурентоспроможності національних економік   

Журавльов О.В.
Платіжний баланс та циклічність розвитку кризових сценаріїв   

Захарова О.В.
Розвиток класифікації показників оцінки ефективності інвестицій у людський капітал    

Зборовська О.М.
Особливості проектування і розвитку логістичних систем у промисловості   

Коваленко А.О.
Правові та інституційні засади регіонального стратегічного планування в Україні і пропозиції щодо їх удосконалення   

Косякіна О.А.
Іноземні інвестиції в контексті впливу на економічний розвиток України   

Кошкалда І.В.
Особливості приватного землекористування в Україні   

Красовська О.Ю.
Рейтинги вищих навчальних закладів як інструмент оцінки міжнародної конкурентоспроможності національних освітніх систем   

Левчинський Д.Л.
Зарубіжний досвід у питаннях соціально-економічного регулювання та економічної ефективності відтворення житлових будівель   

Леонов Я.В., Герасименко Ю.С.
Система управління витратами як фактор підвищення конкурентоспроможності   

Липов В.В.
Национальная культура хозяйствования и дуализм комплементарности экономических систем: фактор физиологии мышления   

Литвиненко С.В.
Вплив взаємозв’язку основних методів економічної політики розвитку України і США   

Ляховець О.О.
Порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки людського капіталу   

Малыгина В.Д.
Терминологические подходы к современной классификации товаров продовольственного рынка   

Мартьянов М.П., Філатова Л.С.
Роль людського капіталу в процесі формування економіки знань та інформаційного суспільства в Україні   

Мішустіна Т.С.
Розвиток інтелектуального капіталу та підвищення конкурентоспроможності України в умовах глобалізації за рахунок інновацій   

Нерсесян Г.А.
Перетворена форма як провісник кризи   

Ніценко В.С.
Кризовий стан сільськогосподарських підприємств: передумови і симптоми виникнення кризи   

Петренко С.А.
Порівняльний аналіз моделей організаційних структур підприємства   

Пигоров Г.С., Малый В.В., Антоненко С.В., Орлова В.Н..
Стратегия и программа креативизации управления   

Подлєсна В.Г.
Індикативне планування: сутність та роль у здійсненні інноваційно спрямованого соціально-економічного розвитку   

Радін В.М., Іванова М.І., Радін В.В.
Механізм розвитку сучасної економічної кризи та шляхи оцінки стану економіки   

Сардак С.Е.
Перспективні напрями соціально-економічного розвитку України   

Сидорова А.В., Анисимова А.В.
Противоречия инновационного развития Украины   

Сімченко Н.О.
Соціальні інститути сталого розвитку   

Ткаченко В.А., Косарєв В.М., Козлов Є.В.
Вихідні передумови та підґрунтя інноваційної діяльності   

Ткаченко І.П.
Вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансову стійкість суб’єктів господарювання Дніпропетровської області   

Ткаченко Н.И., Ткаченко И.Д.
Особенности формирования и распределения рентных доходов природопользователей во время экономического кризиса   

Ус Р.Л.
Вплив світової фінансової кризи на розвиток ІТ-індустрії   

Фадина Т. В.
Образовательная составляющая экономики знаний в переходный период   

Фертікова Т. М.
Дослідження динаміки добробуту населення України   

Чубай В.М.
Суть і види інноваційних стратегій машинобудівних підприємств   

Шайдюк І.Є., Черкасова Ю.І.
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності малих підприємств в Україні   

Шиян Д.В.
Аграрні та економічні цикли: теорія та практика   

Школьник І.О., Науменко І.І.
Економічна криза в Україні та її наслідки для реального сектора економіки   

Штельма Н.О.
Комунікативне активізування машинобудівних підприємств   

 

Top