Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ  

Алсуф’єва О.О.
Функціональна роль привласнення в інноваційній діяльності.  

Антоненко Л.А., Зобенко Н.Г., Чунюй Ли
Кооперативы в преодолении мирового экономического кризиса: ретроспективный анализ прошлого.  

Бакунов О.О., Рошка М.С.
Концептуальний підхід до управління інноваційним розвитком торговельного підприємства.  

Вакулич М.М.
Концепція управління інвестиційним кліматом України в умовах сучасної глобалізації.  

Цюйши Ван
Влияние мирового энергорынка и экономического глобального кризиса на газовый рынок Украины.  

Величко А.В., Силаев А.В.
Особенности формирования кадровой политики организации в современных условиях.   

Власова-Захарченко М.С.
Стратегічний аналіз умов експортно-імпортної діяльності України на світових ринках.  

Гармідер Л.Д.
Процес розвитку кадрового потенціалу підприємства.  

Голинський Ю.О.
Роль державної казначейської служби у зменшенні наслідків економічної нестабільності.  

Голобородько А.Ю.
Дослідження стану та тенденції формування попиту на побутові послуги в Україні.  

Гончаренко О.В.
Інноваційні імперативи розвитку аграрних підприємств.  

Грицюк Т.І., Ткаченко Л.В.
Інноваційний розвиток інфраструктури енергетичної галузі та перспективи українського ринку послуг з енергозбереження.     

Гузеев О.А.
Монета – музыкальная тарелка.  

Гусєва О.Ю.
Проблеми управління стратегічними змінами на вітчизняних підприємствах. 

Донець Л.І., Донець А.А.
Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Дробязко С.І.
Основні характерні риси сучасних методів управління витратами.  

Ешугова С.К.
Учет затрат в задачах управления перерабатывающими предприятиями АПК.  

Євтушенко О.А.
Вплив монетизації економіки на інвестиції в основний капітал в Україні.  

Звіргзде Д.І.
Інтелектуальний капітал: еволюція та перспективи.  

Касьянова С.А.
Современный подход к организации бухгалтерского учета на предприятии.  

Кожурін Ф.Д.
Надмакроекономіка – технологія і функції середньострокової перспективи України.  

Колесник О.О.
Вплив фінансових потрясінь на циклічність економічної динаміки.  

Костенко Н.В.
Методологія дослідження та визначення геоекономічних пріоритетів країнами в процесі регіональної інтеграції.  

Красовська О.Ю.
Сучасні моделі реалізації бізнес-освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору.  

Кушмаєва В.В.
Теоретико-методологічні засади державного управління інноваційним розвитком.  

Kuyanova O.Yu.
Corporate social responsibility – principles, mechanisms and controls.  

Лопух К.В.
Кількісна теорія грошей М. Фрідмена: основні положення та особливості розвитку в сучасних умовах мові.  

Мадатов Я.Г.
Электронный документооборот в деятельности правоохранительных органов и его роль в декриминализации экономики.  

Мадатова О.В.
Основные направления развития венчурного финансирования в современном обществе.  

Максимів Д.Я.
Інвестиційно-інноваційна парадигма розвитку економіки країн світу як нова концепція розвитку України.  

Малютін О.К.
Аналіз потенційних капіталовкладень у національну економіку з точки зору диверсифікованого інвестування.  

Мелих Е.А.
Политический инструментарий адаптивного управления предприятиями пищевой промышленности Украины.  

Мірошниченко Т.Є.
Екстенсивні чинники обмеження розвитку трудового потенціалу.  

Міценко Н.Г., Міщук І.П.
Логістика як інструмент інтеграції підприємств України до системи транскордонного співробітництва.  

Мішустіна Т.С.
Торговельна марка як фінансовий актив українських підприємств.  

Назаренко К.В.
Вплив інноваційного фактора на економічне зростання в умовах глобальної нестабільності.  

Некрасова О.Л.
Реформування грошово-кредитної політики з урахуванням зарубіжної практики боротьби з фінансовою кризою.  

Несправа Н.В.
Влияние религии на состояние и темпы роста экономики страны.  

Новиков В.А.
Модернизация развития аграрно-промышленного сектора экономики – путь к продовольственной независимости государства.  

Орлова В.Н.
Исследование профиля покупателей экологически безопасной продукции.  

Пестовська З.С.
Теоретичні аспекти управління поточними фінансовими потребами підприємства.  

Пигоров Г.С.
Новое научное представление – «креативно-интеллектуальные инвестиции (КИИ)».  

Piven А.I.
Benefits and risks of financial globalization for developing and emerging countries.  

Пічкурова З.В., Гала З.І.
Інноваційна складова економічного розвитку Німеччини в умовах глобальної конкуренції.  

Рудь А.И.
Влияние фаз больших Кондратьевских циклов на регулятивные функции государства.   

Рыжкова Г.А.
Предпосылки и факторы развития электронной коммерции в Украине.  

Саламацька О.Ю.
Вплив макромаркетингового середовища на будівельну галузь України.   

Самойленко Є.Г.
Сутність та етапи еволюції тіньової економіки.   

Сергєєва О.В.
Концепція синергізму в обґрунтуванні ефективності стратегічного партнерства підприємств: теоретико-методичний аспект.   

Ткач Ю.С.
Соціально-психологічні аспекти довіри населення до добровільного пенсійного страхування.   

Ткаченко І.П.
Аналіз джерел формування фінансових ресурсів у системі фінансового менеджменту підприємства.  

Хаванов А.В.
Критерії та показники економічної безпеки в умовах державної заборгованості та їх вплив на економіку України.  

Хаванова М.С.
Розвиток корпоративних стратегій в умовах глобальної кризи.  

Хватов Ю.Ю.
Сравнительный анализ международных рейтингов конкурентоспособности стран.  

Шевченко В.М.
Принципи фіскальної політики держави на різних фазах економічного циклу.  

Шкляєва Г.О.
Бенчмаркінг як маркетингова технологія управління конкурентоспроможністю підприємства.  

Шкура І.С.
Дискусійні питання реформування пенсійної системи світовий досвід.  

Шпитяк О.С.
Детермінанти конкуренції: дефініції та взаємозв’язок.  

Штамбург Н.В.
Особливості економічної безпеки підприємств машинобудівної галузі.  

Юрченкова Н.В.
Налоговое администрирование в Российской Федерации в условиях нестабильной экономической ситуации.  

Яременко С.С.
Маркетингова комунікаційна активність промислового підприємства.  

Top