Нобелівський вісник                     

ЗМІСТ  

Анпилов С.М., Сорочайкин А.Н.
Современные тенденции управления устойчивым развитием строительных организаций.  

Бандоріна Л.М., Ярмоленко Л.І.
Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України.  

Безверхий К.В.
Облікові регістри як складова обліково-звітної інформації підприємства.  

Болгар Т.М.
Кредитний ризик як основна складова системи банківських ризиків та роль проблемних кредитів у їх формуванні.  

Бондаренко Н.Е., Казаринова Е.Б.
Продовольственная безопасность страны как критерий стабильности экономики.  

Бочуля Т.В.
Облікова складова інформаційного потенціалу підприємства.   

Буркова Л.А.
Оцінка економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням показника «дефіцит активів».  

Вакулич М.М.
Механізм управління інвестиційним кліматом в агропромисловому комплексі економіки України.  

Вареник В.М.
Визначення зони оцінки ефективності управління грошовими потоками в економіці України.  

Варич Ю.М.
Кількісне вимірювання економічної інформації: методичні підходи.  

Виниченко Е.Н.
Организация кассовых операций при круглосуточном режиме работы предприятия.   

Глуха Г.Я., Глуха О.М.
Людський капітал у контексті економічного зростання.  

Гончар Л.А.
Структурування асортименту підприємства за його аналізом.  

Гречко М.В.
Экономика «возрастающей отдачи знаний» как модель развития информационного общества..   

Демьянчук Б.А., Косарев В.М.
Теория компромисса: модель полезности и риска, эвристические решения, прогнозирование последствий.  

Джигеров З.А., Дубовик М.В.
Мультипликатор знаний и интеллектуализация экономического роста.  

Євтушенко О.А.
Теоретичні аспекти управління фінансовим забезпеченням відтворення основних засобів підприємства.   

Жуков Е.А.
Разрушение базовых нравственных ценностей – главная причина экономической нестабильности.  

Задоя А.А.
Экономическая цикличность: конфликтологическая концепция.  

Зборовська О.М.
Характерні особливості зовнішньоекономічних контрактів промислових підприємств.  

Іващенко В.І.
Форсайт потреб інноваційної економіки.  

Кешенкова Н.В.
Проблемы, сдерживающие развитие розничного кредитования в России.   

Коваленко А.Г., Ночовна Ю.О.
Нові підходи до поділу витрат на змінні та постійні в умовах багатопродуктового виробництва.  

Кравченко В.В.
Влияние институциональной среды на динамику стоимости корпоративного предприятия.  

Kuznetsova S., Rudenko T., Andreenko M.
The investment position of the major players in the Ukrainian’s grain market: fundamentals analysis.  

Лігоненко Л.О., Харчук Т.В.
Економічне управління: еволюція поглядів та авторська концепція.   

Магдіч А.С.
Роль прямих іноземних інвестицій у розвитку транзитивних економік Центральної та Східної Європи.   

Мачуга Н.З.
Інформаційне забезпечення в управлінні якістю медичних послуг.   

Мищенко А.П., Яременко С.С.
Методический аппарат оценивания и формирования качества стратегических альтернатив предприятия.   

Мордовцев О.С.
Методологія територіального індикативного планування.  

Мороз О.В.
Організаційний механізм формування муніципально-приватного підприємства міського пасажирського автотранспорту.  

Нежива М.О.
Аудит ефективності формування фінансових резервів.  

Павлова В.А., Мячин В.Г., Жукова А.Г.
Оценка инновационного потенциала машиностроительного предприятия методом нечётких множеств.  

Пестовська З.С.
Механізм задоволення поточних фінансових потреб машинобудівних підприємств на підставі удосконалених показників ліквідності.  

Пікалов В.Л.
До питання про процеси і методи управління організаційними знаннями.  

Пилипенко А.Н.
Мотивация предпринимательства в контексте кросс-культурного анализа.  

Прушківська Е.В.
Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури.  

Резнікова Н.В., Відякіна М.М.
Роль золота в подоланні фундаментальних дисбалансів сучасної фінансової архітектури.  

Рогач О.І., Македон В.В.
Результативність і ефективність угод злиттів та поглинань для транснаціональних корпорацій.  

Сидоренко П.О.
Сутність теорії фінансового резонансу як альтернативного підходу до аналізу фондових ринків.  

Стирська О.І.
Активізація процесів державного інвестиційного кредитування з використанням банку розвитку.  

Строкович Г.В.
Методичний підхід до визначення якості функціонування підприємств.  

Тараненко Ю.К., Різун Н.О., Гудим М.В.
Застосування моделі Леонтьєва в автоматизованих економічних системах.  

Ткач А.А.
Формування інституціональної парадигми економічної теорії.  

Трусевич И.П.
Особенности формирования единого образовательного пространства стран – участниц таможенного союза.  

Хаванова М.С.
Фінансова стратегія як інструмент забезпечення розвитку корпорацій у сучасних умовах.   

Чорная О.Е.
Оценка моделей взаимосвязи экономического роста и уровня безработицы.  

Шавлюк А.О.
Ділове партнерство як об’єкт аудиту.  

Шергелашвили Е.В., Кравченко М.И.
К вопросу о современной политической экономии, её месте и роли в системе экономических наук.  

Шипіцина Г.А.
Максимізація величини чистого прибутку та мінімізація величини чистого збитку як фактори підвищення ефективності процесу оптимізації структури капіталу машинобудівного підприємства.  

Шкапяк О.І.
Система оплати медичних послуг як важливий інструмент стратегії розвитку охорони здоров’я в Україні.  

Шкляєва Г.О.
Теоретико-методичні підходи до регіональних маркетингових проблем.  

Штанько О.Д.
Сучасні тенденції розвитку ринку фінансових послуг в Україні.  

Штибель У.І.
Податкові стимули формування та розвитку соціально-орієнтованої банківської системи.  

Янчев А.В.
Інноваційні технології обробки облікових документів.  

 

РЕФЕРАТИ (SUMMARIES)   

 

Top