Правила для авторів

У фахових виданнях Університету з економіки матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.

Статті, що публікуються, проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».

Процесс рецензування

Щоб гарантувати найбільш об'єктивні рецензії, всі статті журналу «Нобелівський вісник» проходять процедуру одностороннього сліпого рецензування, за якої особистість рецензента приховується протягом рецензування. У той же час особистість автора відкрита для рецензента, щоб максимальним чином пов'язати поточну роботу з попередніми дослідженнями.

Редактори та рецензенти мають достатній рівень підзвітності та відповідальності за статті. Редакція вживає усіх необхідних заходів, щоб уникнути конфлікту інтересів між авторами та рецензентами. В результаті рецензування проводиться конструктивно, й автор отримує ретельний відгук, що забезпечує якомога вищу якість публікацій.

Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва такі матеріали:

  • рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
  • заявку автора

Рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).

Стаття має містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаної літератури (зразок оформлення статті у дод. 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.

Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.

Назва статті має бути стислою фразою, що описує її зміст.

Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуються перед текстом статті.

Стаття має включати такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (не кольорові).

Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.

Список літератури розміщується після тексту статті і повинен відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.

Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.

Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та не наукові журнали – некоректні.

Посилання на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.

Заявка автора оформлюється відповідно до додатку 2.

Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500-1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами (додаток3).

Електронний файл статті, позначений як: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_анкета.doc відправляти за адресою редколегії.

Плата за публікацію

Вартість публікації для авторів становить 45 грн. На сторінку, у тому числі: стягнення плати за 10 грн на сторінку, плата за обробку - 35 грн на сторінку (2000 символів на сторінку).

Звільнення від оплати за публікацію

У журналі немає обмежень щодо країни походження публікацій. На відміну від цього, для авторів з найменш розвинених країн застосовується знижка на публікацію у розмірі 50%. Статті співробітників університету друкуються безкоштовно.

Авторські права та дозволи

Журнал дозволяє автору (авторам) зберігати авторські права та зберігати права публікації без обмежень.

 

Журнали «Академічний огляд» і «Європейський вектор економічного розвитку» виходять 2 рази на рік, «Нобелівський вісник» – 1 раз на рік. Терміни подання статей у журнал «Академічний огляд»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня, у «Європейський вектор економічного розвитку»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня поточного року, у «Нобелівський вісник» – термін визначається рішенням оргкомітету Міжнародного Нобелівського конгресу.

Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування матеріалів. 

Додаток 1 Приклад оформлення статті

Додаток 2 Приклад оформлення заявки від автора(ів)

Додаток 3 Приклад оформлення реферату

Довідник по УДК

Додаток 4 Правила оформлення References

 

 

Print ISSN 2616-3853
Online ISSN 2616-4167

Архів номерів