2014

Економічний нобелівський вісник №1(7)2014

 СТАТТІ

Nobel M.

The Dynamite King and the Russian Rockfellers - Alfred Nobel and His Two Brothers

 Рязанов Д.С.., Корскова И.С., Савушкина И.С., Селиванов А.В., Тютюнник В.М.

Нобелевские лауреаты по экономике - юбиляры 2014 года

 Амеліна Ю.С.

Модель формування оптимального асортименту органічної овочево-ягідної продукції закритого грунту

 Арістаров Є.М., Щербина І.М. 

Рівень конкурентоспроможності вітчизняного твердосплавного виробництва і перспективи його підвищення 

Барташевська Ю.М.

Вибір методів мінімізації інвестиційного ризику підприємства 

Bielecki Witold T.

Gamification - Learning by Doing Fun?

Бєляєва С.С. 

Економічні теорії клубів та суспільного вибору в контексті сталого розвитку громади

Болгар Т.М.

Проблемні кредити банків як результат реалізації кредитного ризику

Бухаріна Л.М.

Процес управління і самоорганізації регіональних соціально-економічних систем

Вакарчук Т.С.

Державне регулювання та прогнозування розвитку національної економіки

Вакулич М.М.

Моніторинг інвестиційного клімату економіки України 

Вареник В.М.

Діагностичний аналіз грошових потоків національної економіки

Гаркуша О.Ю., Смирнов Є.М.

Комплексна оцінка збалансованості розвитку виноробних підприємств: нуково-методичний аспект

Гармідер Л.Д.

Оцінка задоволеності зацікавлених сторін у розвитку кадрового потенціалу торговельних підприємств

Глуха Г.Я.

Прямі іноземні інвестиції у контексті кекономічного зростання 

Головко Л.С.

Людський капітал як ресурс економічного розвитку 

Гранкін О.О., Житницький А.О.

Активізації утилізаційних виробництв автомобільних гумових шин в Україні

Гузеев О.А.

О биржевых мотивах и предвосхищении хода торгов 

Долятовский В.А., Гречко М.В.

Научный сектор генерации знаний: состояние и перспективы в условиях перехода к инновационной модели развития 

 Донець Л.І., Сергєєва О.В.

Науково-методичний інструментарій управління економічною стійкістю підприємства з урахуванням ризику

Дубінський С.В.

Стратегічний розвиток соціальної сфери промислових підприємств

Дульська І.В.

Державно-публічно-приватне партнерство і розвиток національної супутникової системи звёязку України 

 Johnson R. Royd

Testing cultural intelligence of Ukrainian students

Жуков Е.А.

Ключевые задачи модернизации и устойчивого социально-экономического развития государства

Задоя А.А.

Внутренний совокупный спрос: структура и динамика

Злотников А.Г.

Демографические проблемы в концепциях нобелевских лауреатов по экономике

Злотникова Л.М.

Социально-экономические противоречия производства общественных благ

Карасёва Л.А.

К вопросу о рациональности и иррациональности выбора хозяйствующих субъектов 

Кешенкова Н.В.

Генезис развития теории портфельных инвестиций 

Климова Н.В.

Инновационно-технологический фактор - основа роста российской экономики 

Климович Н.І.

Особливості та специфіка розвитку науково-технічної діяльності в Україні

Колодко Г.В.

Новый прагматизм - экономика и политика будущего 

Костенко Т.О. 

Основні напрями використання інноваційних чинників  для прідвищення продуктивності праці

 Краус Н.М.

Інституційні особливості формування та стратегічні пріоритети розвитку вітчизняної інноваційної системи 

 Кузнецова С.А.

 Інтегрована управлінська звітність: глобальні виклики та локальні рішення в епоху ноосфери

 Кузьменко О.В.

Обгрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства

 Кузьмінов С.В.

Проблематичність моделювання економічного зростання в постіндустріальній економіці

 Кухтін К.В., Клочко В.М.

Філософія економічної еволюції: економічні цикли

 Лимонова Е.М.

Моніторинг сучасних тенденцій процесів злиття та поглинання ТНК

 Магдіч А.С.

Напрями трансформації моделі економічного зростання країн ЦСЄ

 Малькова Т.С.

Учетные категории в Библии и Коране 

 Орлова В.М.

Інноваційна діяльність підприємств в контексті стратегічного управління

 Ортіна Г.В.

Кластеризація як напрям реалізації антикризової стратегії розвитку рельного сектора економіки 

 Осецький В.Л., Красота О.В.

Соціальний вектор розвитку економіки знань 

 Павлова В.А.

О проблемах развития онлайн-торговли в Украине

Партин Г.О.

Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи

Петруня Ю.Є.

Риси конкурентного середовища та антимонопольне регулювання у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами

 Письменна О.Б.

Циклічні явища в уранодобувній галузі України та їх аналіз

 Рижкова Г.А.

Особливості і перспективи розвитку ринку маркетингових комунікацій в Україні 

 Романенко Г.А.

Источники формирования инвестиционного потенциала 

 Селезнев А.З., Чередниченко Л.Г.

Ресурсы инновационного развития 

Сергєєва О.Р.

Місцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в УкраїніМісцеве самоврядування у процесах демократизації суспільства в Україні

 Sharma Akhilesh

Impact of social laws on viable economic growth

 Ситник Н.С.

Особливості модернізації фінансово-економічної системи  сфери товарного обігу в Україні

Tараненко Ю.К., Ризун Н.О., Гудим Н.О.

Имитационная динамическая модель межотраслевого баланса Леонтьева

Tарасевич В.Н.

Об эволюции и особенностях государственного капитализма

Tкаченко В.А.

Інституціональні підходи щодо організації складних саморегулюючих соціально-економічних систем

Tулай О.І.

Ефективність державної бюджетної політики у контексті пріоритетів сталого людського розвитку 

Тутаева Ю.Р.

Теоретические аспекты развития электронной коммерции и информационно-сетевой экономики в их взаимосвязи 

Филиппов Ю.А., Корпан Н.Н., Тютюнник В.М.

Экономические постулаты в диагностике и лечении онкологических заболеваний 

Фоміна М.В.

Корупційно-тіньові відносини: політекономічний аспект

Хаванова М.С.

Фінансова стратегія та управління економічною безпекою автомобілебудівних корпорацій

Холодова О.Ю.

Визначення шляхів розвитку та вдосконалення виробничого хлібопекарного підприємства

 Черняева И.В. 

Основы новой финансовой теории

Швець В.Я.

Аналіз інвестиційного клімату в економіці України та шляхи його покращання

 Шкляєва Г.О.

Інтерактивні маркетингові комунікації у менеджменті підприємства

Яременко С.С.

Ефекти маркетингового комунікаційного впливу на споживачів

 

Print ISSN 2616-3853
Online ISSN 2616-4167

Архів номерів